RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Objavil nina , Sre, 17.10.2018 - 10:03

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/2011), objavlja

R A Z P I S

ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 1. PREDMET RAZPISA:

Štipendije Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE:

Štipendije so razpisane za študijsko leto 2018/2019. Štipendije se podeljujejo za študij v RS in v tujini. 

Predlog za dodelitev štipendij izdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Moravske Toplice. O podelitvi štipendij odloči na predlog komisije občinska uprava.

 1. RAZPISNI POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so državljani Republike Slovenije,
 • da imajo stalno prebivališče v občini Moravske Toplice,
 • da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa,
 • da niso v delovnem razmerju oz. ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov za izobraževanje,
 • da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Višina štipendije se določi na podlagi seštevka točk, doseženega po kriterijih, ki jih določa pravilnik, in sicer glede na oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečno oceno in letnik študija.

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

 • da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
 • da poda letno poročilo o poteku študija,
 • da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice oz. PIF.
 1. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2018/2019«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice oziroma na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si ali na spletni strani PIF: www.pif.si. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija in če je pravočasno oddana.

Rok za oddajo vlog je do vključno 3. 12. 2018. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Moravske Toplice ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2018/2019«.

Vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošti zadnji dan roka za oddajo vlog.

 

Številka: 110-00004/2018-1

Moravske Toplice, 2. 10. 2018                                                                                                            

Župan:Alojz Glavač l.r.

Vloga

Razpis

 

Rok za prijavo