RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE TIŠINA 2018/2019

Objavil nina , Pet, 31.08.2018 - 17:11

RAZPIS JE ZAPRT

                                                               RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE TIŠINA


Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Občino Tišina, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.


PREDMET RAZPISA:
I.Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem iz Občine Tišina
II.Kadrovske štipendije Občine Tišina


OBLIKE ŠTIPENDIJ:
I.Občina Tišina bo sofinancirala kadrovske štipendije do višine 75% zneska štipendije, razlikodo polnega zneska štipendije zagotovijo izbrani delodajalci.
II.Kadrovske štipendije Občine Tišina za nadarjene študente s stalnim bivališčem na območjuObčine Tišina.
SPLOŠNE DOLOČBE: Štipendije so razpisane za študijsko leto 2018/2019, v katerem bo dodeljenih do 5 štipendij.Vrednost razpisa: 5.000,00 EUR. Štipendije bodo dodeljene tistim, ki bodo prejeli večje število točk skladno s Pravilnikom o štipendiranju študentov iz Občine Tišina. Prednost imajo prosilci štipendij pod zaporedno številko I. POGOJI:


a) za študente:
- imajo stalno bivališče na območju Občine Tišina,
- so prvič vpisani v posamezni letnik na dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu,
- ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,
- prosilci:
-  pod tč. II razpisa: imajo povprečje vseh ocen vsaj 8,50 ali povprečje ocen v srednji šoli 4.20* zaštudente 1. letnika, študenti na naravoslovno tehničnih programih lahko imajo povprečje nižjeza 0,50,
- pod tč. I razpisa: imajo povprečje vseh ocen vsaj v višini, kot zahtevano pod prejšnjo alinejoznižano za 0,50,
- skladnost študijske smeri in pripravljenost za sodelovanje na projektih, ki jih razpisujeta ObčinaTišina ali PIF,
- niso zaposleni.
*povprečje ocen vseh spričeval in na maturi ali zaključnem izpitu


b) za delodajalce (za prijavo na I. točko):
- imeti sedež na območju Občine Tišina,
- s štipendistom skleniti pogodbo, v kateri se medsebojno obvežeta za redno delovno razmerjepo končanem študiju, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
- biti vsaj bronasti donator PIF.
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
- da bo v študijskem letu 2018/2019 opravil na območju Občine Tišina ali Pomurja vsaj 160 ur počitniške prakse,
- da bo po koncu študija sklenil delovno razmerje z delodajalcem na območju Občine Tišina ali Pomurja, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
- da PIF poda letno poročilo o poteku študija.Vloge prijavitelji lahko oddajo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do 15. 10. 2018 v zaprti ovojnici s pripisom: »ŠTIPENDIJE OBČINE TIŠINA 2 018/2019« na naslov: Pomurska izobraževalna fundacija, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in če je pravočasno oddana. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani fundacije: www.pif.si. Dodatne informacije na e-naslovu pif@pif.si ali po tel.: 031-761-861.


Franc HORVAT pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
župan Občine Tišina predsednik Uprave PIF

Vloga

Razpis