RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE OBČINE BELTINCI 2020/2021

Objavil nina , Tor, 06.10.2020 - 12:16

1. PREDMET RAZPISA
V skladu s sprejetim Sklepom Občinskega sveta Občine Beltinci številka: 032-01/2020-14-161/VII, z dne 30.09.2020, se za študijsko leto 2020/2021, za nadarjene študente s stalnim prebivališčem v Občini Beltinci, razpiše skupaj 10 občinskih štipendij v višini 120,00 EUR/mesec, pri čemer se pet štipendij dodeli študentom naravoslovnih oziroma interdisciplinarnih ved, pet štipendij pa študentom družbenih oziroma humanističnih ved.


2. SPLOŠNE DOLOČBE
Štipendije so razpisane za študijsko leto 2020/2021, za študij v Republiki Sloveniji in v tujini.
Finančna sredstva za štipendije zagotavlja Občina Beltinci.
Prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov, v skladu z 9. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci izdela Komisija za štipendiranje, imenovana s strani župana občine.


3. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ
Študentje morajo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za dodelitev štipendije;
 da imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče v Občini Beltinci,
 da imajo status študenta (lahko tudi izrednega, vendar ti ne smejo biti zaposleni ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje),
 da so vpisani na dodiplomski študijski program (v najmanj drugi letnik) ali podiplomski študijski program,
 da imajo v preteklem študijskem letu povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,5.


Kolikor izpolnjuje pogoje za dodelitev štipendije več kandidatov, kot je razpisanih
štipendij, imajo prednost do dodelitve štipendije kandidati, z višjo povprečno oceno vseh
opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu. Med kandidati z isto povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu pa imajo prednost kandidati z višjo
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov.


Za štipendijo ne morejo kandidirati študentje, ki;
 so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,
 so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 so poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
Kandidiranje in prejemanje katere koli druge vrste štipendij se ne izključuje s
kandidiranjem in prejemanjem štipendije Občine Beltinci za nadarjene študente.


4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Beltinci kot štipenditorjem in študentom
kot štipendistom, se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
Štipendisti se s prejemanjem štipendije obvežejo:
 da uspešno končajo letnik za katerega so prejeli štipendijo,
 da opravijo enomesečno obvezno prakso na območju Občine Beltinci oziroma v
Pomurju,
 da Občini Beltinci oziroma Pomurski izobraževalni fundaciji podajo letno
poročilo o poteku študija,
 da so pripravljeni sodelovati z Občino Beltinci oziroma Pomursko izobraževalno
fundacijo.
Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
 po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
 navaja neresnične podatke,
 se redno zaposli v nasprotju s Pogodbo o štipendiranju,
 ni pripravljen brez opravičljivega razloga sodelovati na projektih, razpisanih s
strani Občine Beltinci oziroma Pomurske izobraževalne fundacije.
V zgoraj navedenih primerih je štipendist dolžan vrniti že prejeto štipendijo
štipenditorju.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti
štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.


5. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE TER DODATNE INFORMACIJE
Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka 23.10.2020. Kandidati lahko vloge
vročijo osebno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Beltinci v Beltincih,
Mladinska ulica 2 ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Beltinci, Mladinska
2, 9231 Beltinci, s pripisom »ŠTIPENDIJE OBČINE BELTINCI 2020/2021«.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje zadnji dan roka osebno prinesena v
vložišče Občine Beltinci, in sicer do 14.00 ure oziroma, če bo zadnji dan roka oddana
priporočeno po pošti.
Vloga za pridobitev štipendije mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za
pridobitev štipendije Občine Beltinci za študijsko leto 2020/2021«. Kandidati jo lahko
dobijo na spletni strani Občine Beltinci: www.beltinci.si oz. v občinski upravi Občine
Beltinci ali na spletni strani fundacije: www.pif.si.
Vloga se šteje za ustrezno, če je k vlogi priložena vsa zahtevana dokumentacija in če je
pravočasno oddana.
V primeru če se ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi,
če je ne dopolni v predpisanem roku, se vloga zavrže.
Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z
pogoji in kriteriji iz pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in
dokazil, komisija izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov.


Dodatne informacije: Občina Beltinci, tel. 02 541 35 41, e-mail: obcina@beltinci.si
PIF, tel.: 031-761-861, e-mail: pif@pif.si


Predsednik uprave PIF                                                                                               Župan Občine Beltinci
Pom. akad. dr. Mitja Slavinec l.r.                                                                                 Marko Virag l.r.

besedilo razpisa.pdf

Vloga-Beltinci-2020-2021.doc